Odoo中文社区可以通过以下三个域名访问:shine-it.net , odoocn.org,odoo.net.cn

原论坛用户的基本信息和发帖这里都予以保留,请注意:原论坛用户无需重新注册新用户,但是您的密码需要重置

开发人员可以登录gitter讨论组: http://gitter.im/odoo-china/Talk, 需要github账号

如果您登录系统碰到问题,请在微信公众号留言:

新建模块里没有NAME字段时,调用该模块时显示不出你想要字段。 • [img][/img]

  新建模块里没有NAME字段时,调用该模块时显示不出你想要字段,如下面图

  修改方法是:
       
  class ziyuan_fdcrm(osv.osv):
      _name = 'ziyuan.fdcrm'
      _description = u'客户管理'
  [shadow=red,left][glow=red,2,300]  [b]_rec_name = 'x_name'[/b][/glow][/shadow]


  x_name 换成你要显示的字段即可。 • [img][/img]

  新建模块里没有NAME字段时,调用该模块时显示不出你想要字段,如下面图

  修改方法是:
       
  class ziyuan_fdcrm(osv.osv):
      _name = 'ziyuan.fdcrm'
      _description = u'客户管理'
  [shadow=red,left][glow=red,2,300]  [b]_rec_name = 'x_name'[/b][/glow][/shadow]


  x_name 换成你要显示的字段即可。


 

与 Odoo 中文社区 的连接断开,我们正在尝试重连,请耐心等待